Privacybeleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk en willen dat je vertrouwen hebt in hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.
Met dit privacybeleid wensen we onze gebruikers dan ook transparant te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op www.findacohouse.be, verder genoemd de Website.

De Website wordt beheerd door iRealize, zetel te Groene Hofstraat 6, 2850 Boom, met ondernemingsnummer BE 673.801.986.

Door toegang en gebruik van onze Website, aanvaard je onvoorwaardelijk het privacybeleid en stem je ermee in dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.  

Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen, daarom is het raadzaam om dit document regelmatig te raadplegen.

Voorwerp en wetgeving

Find a Cohouse bevestigt dat alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden worden voorop gesteld voor een accurate verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers en dit in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 - betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - hierna de Wet en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 - betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG - hierna de Verordening.

Met gebruiker verwijzen we naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is die de Website bezoekt of op enige wijze met de Site communiceert.

Find a Cohouse is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt. In voorkomend geval verbindt Find a Cohouse zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker stemt ermee in dat tijdens het bezoek en gebruik van de Website, Find a Cohouse de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Bij login: voornaam, familienaam en emailadres
 • Bij ingave van een aanbieding: adres en gegevens nodig om een aanbieding te creëren
 • Bij communicatie met andere gebruikers: gegevens over de communicatie van de gebruiker (b.v. correspondentiegeschiedenis) en andere gegevens die de gebruiker wenst te verstrekken

Deze persoonsgegevens worden verzameld voor:

 • Toegang tot de Website
 • Communicatie met andere gebruikers
 • Versturen van service gerelateerde mails en nieuwsbrieven
 • Technische administratie van de Website
 • Statistische doeleinden
 • Het leveren van support
 • Het detecteren van fraude of fraudepreventie
 • Marketing vanuit Find a Cohouse

De gebruiker kan vrijblijvend extra gegevens verstrekken voor een betere gebruikservaring, maar dat is niet verplicht, zoals bij het invoeren van een aanbieding of het aanvullen van Cohouse profielgegevens.

Indien je geen nieuwsbrieven of berichten over onze diensten meer wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven via je de Account Instellingen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en in geen geval meegedeeld aan derden voor commercieel gebruik, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden met werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Find a Cohouse. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met wat is omschreven in dit privacybeleid.

Rechten van de gebruiker

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt.

Je kan je ook niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen.

Als gebruiker kan je beroep doen op je privacy rechten zoals hieronder vermeld.

Gelieve dan contact op te nemen met: info@findacohouse.be

 1. Recht van toegang tot de persoonsgegevens die Find a Cohouse beschikt.
 2. Recht op rectificatie, update, vervolledigen van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens. Hiervoor brengt de Gebruiker eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount. Indien deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, kan de aanvraag worden gericht aan Find a Cohouse.
 3. Recht op schrapping, uitwissing: De gebruiker heeft het recht om in de artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn gegevens te verkrijgen.
 4. Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen
 5. Recht van overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.
 6. Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens en dit aan de beschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor de rechten beschreven onder hogervermelde punten b, c en d stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie, schrapping of beperking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Gevraagde gegevens worden steeds in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. En zullen uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de vraag, worden meegedeeld. De Verwerkingsverantwoordelijk kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor de informatie die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Screenen van de inhoud van berichten van de gebruiker

Find a Cohouse behoudt zich het recht berichten van gebruikers te screenen of analyseren in het kader van fraudebestrijding, risicobeoordeling, promoten van veiligheid, naleving van regelgeving, onderzoek, productontwikkeling en klantenondersteuning. Dit zal echter nooit gebeuren om gegevens te verkopen of te gebruiken om marketing van derden te personaliseren.  

Cookies

De Website maakt gebruik van Cookies of gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorwaarden te onderscheiden van andere gebruikers. Dit maakt het mogelijk om je een betere surfervaring en een verbetering van de Website en de inhoud ervan te bieden.

Een “Cookie” is een klein bestand dat tijdelijk of permanent op je harde schijf of browser wordt opgeslagen met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker en kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Find a Cohouse samenwerkt.

Van zodra je de Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van cookies die wij gebruiken. Je kan te allen tijde cookies aanpassen of uitschakelen. Indien je bepaalde cookies weigert, is het wel mogelijk dat de Website of bepaalde delen ervan niet meer naar behoren werkt.

Soorten Cookies

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de verwerking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken.

Analytische cookies; maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook surfgedrag aangeven zijn ze een effectieve manier om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. Ze maken het Find a Cohouse ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden.

Tracking cookies: Find a Cohouse maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Website te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het mogelijk om de site te verbeteren.

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, kan dit door zijn browser te configureren op de volgende site: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies worden bewaard voor de termijn die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Externe partners en integraties

Find a Cohouse is niet aansprakelijk voor hyperlinks via dewelke de gebruiker toegang krijgt tot websites van derden, noch voor mogelijke inbreuken op persoonsgegevens die kunnen voorkomen door het browsen van dergelijke websites. Om die reden dient de gebruiker zich op de hoogte te stellen van de privacybepalingen die op dergelijke websites van derden kunnen worden gevonden.

De Website maakt gebruik van de diensten van Google Maps, waaronder de Google Maps API’s. Het gebruik van Google Maps is onderworpen aan de aanvullende voorwaarden voor gebruik van Google Maps/Earth en het Privacybeleid van Google.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacy beleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke hoofdzetel van Find a Cohouse.

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacy beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@findacohouse.be

Dit privacybeleid treedt in werking op 1 januari 2023.