Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenschappelijk wonen zal uitgroeien tot één van de belangrijkste woonvormen van de toekomst.

Met Find a Cohouse willen wij hier mee aan werken door een gebruiksvriendelijk platform te bieden waarop plekken van gemeenschappelijk wonen ter beschikking kunnen worden gesteld.

Dit kan enkel op een betrouwbare manier als iedere gebruiker Find a Cohouse aanwendt voor de voorziene doeleinden en overeenkomstig de voorgestelde spelregels, zoals opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. 

Find a Cohouse, verder genoemd de Website, wordt beheerd door iRealize, zetel te Groene Hofstraat 6, 2850 Boom, met ondernemingsnummer BE 673.801.986. 

Door toegang en gebruik van de Website, aanvaard je integraal en onvoorwaardelijk de gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen deze op elk moment wijzigen, daarom is het raadzaam om dit document regelmatig te raadplegen.

Login

Vanaf de leeftijd van 18 jaar, kan een account aangemaakt worden en kan je je aanmelden op de Website.

Met een persoonlijke login krijg je toegang tot volgende diensten:

 • Het opslaan van een favoriete woonplek
 • Het opslaan van zoekcriteria met een automatische email als een plek beantwoordt aan deze criteria
 • Het aanbieden van een woonplek
 • Het aanmaken en publiceren van een cohouseprofiel
 • Communicatie met een profiel of een beheerder van een woonplek
 • De ontvangst van nieuwsbrieven en service gerelateerde communicatie van Find a Cohouse.

Het wachtwoord waarmee wordt aangemeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze is niet traceerbaar door ons. Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteit die wordt uitgevoerd met zijn wachtwoord. Het is dan ook aan te bevelen om dit wachtwoord niet door te geven aan derden.

In volgende situaties behouden wij ons het recht om éénzijdig toegang te weigeren of een account te verwijderen:

 • Bij het overtreden van de gebruiksvoorwaarden
 • Bij het inzetten van zijn persoonlijk account voor persoonlijke en/of betalende marketingdoeleinden, of onwettigheden
 • Bij spamming van andere gebruikers
 • Bij het publiceren van valse aanbiedingen
 • Bij het aanmelden via een niet-bestand e-mailadres
 • Bij communicatie die op een of andere manier de reputatie van Find a Cohouse kan schaden
 • Bij inbreuk op intellectuele rechten van derden

Toegankelijkheid

De Website is in normale situaties permanent beschikbaar.

In kader van technische reden kunnen we echter op elk moment de toegang onderbreken en dit zonder voorafgaande verwittiging.

Ook behoudt Find a Cohouse het recht om zelf te beslissen om zijn diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen hiervan voor de gebruiker of derden.

Publicatie van content

De gebruiker garandeert dat elke content die hij op de Website publiceert correct, duidelijk en ondubbelzinnig is en wordt ingevoerd in de daartoe voorziene velden.

Op de Website wordt ook steeds op een respectvolle manier gecommuniceerd en gehandeld volgens ethische waarden en een goed normbesef.

Om de kwaliteit van de Website te bewaken, en misbruik tegen te gaan is het verplicht aan elke aanbieding ten minste 5 foto’s toe te voegen (met een duidelijke en expliciete weergave van de aangeboden plek en met een goede resolutie). Find a Cohouse behoudt zich het recht om foto’s te verwijderen die hier niet aan voldoen.

Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geen inhoud te publiceren dat in strijd is met de rechten van derden, intellectuele eigendomsrechten.

Wij focussen met dit platform op samenwoonprojecten. Ingave van een aanbieding kan enkel indien er een duidelijke link is naar een gemeenschappelijke woonvorm of project. Aanbiedingen die hier niet aan voldoen zullen van de Website worden verwijderd.   

De aanbieder van een co-woonplek is verantwoordelijk dat zijn aanbieding in regel is met de Belgische, Vlaamse en gemeentelijke regelgeving rond wonen en verhuur. Het is zijn plicht te voldoen aan de noodzakelijke licenties en vergunningen. Gezien deze kunnen verschillen per gemeente, adviseren wij steeds contact op te nemen met de betrokken gemeente of stad.

In volgende gevallen heeft Find a Cohouse het recht om content zonder enige vorm van compensatie of aansprakelijkheid te deactiveren of te verwijderen:

 • De content is in strijd met de gebruiksvoorwaarden
 • De content heeft betrekking op een woonplek dat al verhuurd of in gebruik is
 • De content verwijst naar een foutief adres of een adres van een een andere woonplek
 • De content bevat misleidende of onwettige informatie

Met het plaatsen van content op de Website, verleent en garandeert de gebruiker Find a Cohouse het recht om deze content te gebruiken en te publiceren en geeft hierbij een gratis, wereldwijde, niet exclusieve, overdraagbare licentie aan Find a Cohouse om de inhoud te gebruiken, te publiceren en reproduceren in kader van de werking en eigen promotie.

Aansprakelijkheid

Wij zien erop toe, in de mate van het mogelijke, dat de gebruiksvoorwaarden worden nageleefd en het gebruik van de Website op een veilige en correcte manier kan gebeuren.

Find a Cohouse kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verlies dat voortvloeit uit zijn gebruik.

Ook kan Find a Cohouse op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en wettelijkheid van content van gebruikers, noch voor de kwaliteit en wettelijke conformiteit van de plekken die worden gepubliceerd.

Wij adviseren ook ten zeerste om geen enkele beslissing of betaling te bevestigen alvorens de correctheid en beschikbaarheid van de content zelf te verifiëren en te beschikken over een wettelijke huurovereenkomst. 

Find a Cohouse is ook niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de correctheid van websites van derden waartoe de gebruiker toegang krijgt via hyperlinks. Enkel de beheerders van de betrokken websites zijn verantwoordelijk voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen.

Intellectuele rechten

De volledige Website, met inbegrip van de vormgeving, teksten, logo, afbeeldingen, pictogrammen, database, is de eigendom van Find a Cohouse en is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, auteursrechten en de rechten van de producent van een database.
Hergebruik van de volledige inhoud of van een kwalitatief of kwantitatief deel ervan is verboden.

Find a Cohouse verleent de gebruiker tegelijkertijd een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, die op elk moment kan worden herroepen om de Website weer te geven en te downloaden met als enig doel de inhoud te raadplegen. Onder geen enkel beding mag de gebruiker de inhoud van de Website wijzigen.

Kopies van de inhoud kunnen enkel worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van kopie of gebruik is nooit toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Find a Cohouse.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De ongeldigheid, nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van alle of een deel van een van de voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid van het geheel van deze gebruiksvoorwaarden.

Geschillen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke hoofdzetel van Find a Cohouse.

Contact

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden kunnen opgenomen worden via het volgende adres: info@findacohouse.be

 

Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2023.